Tưởng Niệm 40 năm Hoàng Sa

Tưởng Niệm 40 năm Hoàng Sa

 bị mất vào tay giặc Tàu

 19.01.1974-19.01.2014

net (2)

Advertisements