Tưởng Niệm 40 năm Hoàng Sa

net (18)

Tưởng Niệm 40 năm Hoàng Sa

bị mất vào tay giặc Tàu

19.01.1974-19.01.2014

met

Hướng về Hoàng Sa

Advertisements