THƯ MỤC

TỦ SÁCH TIẾNG QUÊ HƯƠNG

THƯ MỤC

XẾP THEO THỂ LOẠI

(September 2000 – March 2014)

A. TIỂU THUYẾT, TRUYỆN NGẮN:

01. THÂN PHN MA TRƠI

(Truyn ngn NGUYN THY LONG) 18.USD – 360 tr.

02. VŨ TR KHÔNG CÙNG (Truyn ngn BÙI NGC TN) 20.USD – 288 tr.

03. CHÂN TRI TÍM (Tiu thuyết VĂN QUANG) 20.USD – 450 tr.

04. ĐI TÌM NHÂN VT (Tiu thuyết T DUY ANH)

20.USD- 310 tr.

05. SINH RA Đ CHT (Tiu thuyết T DUY ANH)

20.USD – 250 tr.

06. TRONG ÁNH LA THÙ (Tiu thuyết dã s UYÊN THAO) 20.USD – 422 tr.

07. GƯƠM THIÊNG TRN QUC (Tiu thuyết dã s UYÊN THAO) 20.USD – 422 tr.

08. NHNG MNH TRI KHÁC BIT

(Tuyn tp văn 17 tác gi Không Lc VNCH) 20.USD – 300 tr.

09. D TIC QU (Tiu thuyết VÕ TH HO) 20.USD – 320 tr.

10. PHIÊN BN TÌNH YÊU (Truyn dài VŨ ĐIN BIN – 2 tp) 25.USD/ tp – 616 tr./tp.

11. LÓNG LÁNH TRI XƯA (Tp truyn ĐNG KIM CÔN) 15.USD – 196 tr.

12. NHY MÚA Đ CHT (Tiu thuyết NGUYN VIN)

15.USD – 200 tr.

B. KÝ SỰ, PHÓNG SỰ, HỒI KÝ:

13. GIA ĐÊM TRƯỜNG (Hi ký NGUYN THY LONG)       14.USD – 170 tr.

14. VIT V BÈ BN (Hi ký BÙI NGC TN) 20.USD – 392 tr.

15. Đ LNH DŨNG (Hi ký LÊ THIP) 25.USD – 416 tr.

16. CHÂN ƯỚT CHÂN RÁO (Ký s LÊ THIP) 20.USD – 392 tr.

17. LNG THNG GIA ĐI (Ký s LÊ THIP) 20.USD . 390 tr.

18. NGÃ TƯ HOÀNG HÔN(Phóng s VĂN QUANG)

20.USD _  360 tr.

19. MT NGƯỜI MT ĐI (Ký s LÊ M HÂN)

20.USD – 480 tr.

20. QUÊ HƯƠNG NGÀY TR LI (Ký s LÊ M HÂN)

20.USD – 320 tr.

21. LÊN ĐI (Phóng s VĂN QUANG – 2 tp)

25.USD/tp  590 tr/tập

22. ĐÊM GIA BAN NGÀY (Hi ký VŨ THƯ HIÊN)

30.USD 810 tr.

23. SNG VÀ CHT SÀI GÒN (Ký s HOÀNG HI THY) 20.USD – 370 tr.

24. VIT RNG PHONG (Ký s HOÀNG HI THY)

20.USD – 400 tr.

25. GI LI TRƯỚC KHI V CÕI (Tâm bút VŨ CAO QUN) 15.USD – 250 tr.

26. MT THI OAN TRÁI (Hi ký PHAN LC TIP) 25.USD – 420 tr.

27. BUN VUI ĐI THUYN NHÂN (Hi ký LÂM HOÀNG MNH) 20.USD – 350 tr.

29. TING CHIM BÁO BÃO (Hi ký TIÊU DAO BO C)

25.USD – 640 tr.

29. HI KÝ CA MT THNG HÈN

(Hi ký TÔ HI) 25.USD – 530 tr.

30. THƯ GI VÀO KHÔNG (Tâm bút MAI NGUYÊN)

20.USD – 356 tr.

31. ĐI TÔI (Hi ký NGUYN LIU) 30.USD – 650 tr.

32. K B KHAI TR (T truyn NGUYN MNH TƯỜNG) 20.USD – 360 tr.

33. NGUYN CHÍ THIN – TRÁI TIM HNG

(Hi c TRN PHONG VŨ)  25.USD – 560 tr.

C. THƠ:

34. THƠ VƯƠNG ĐC L (Thơ VƯƠNG ĐC L)

20.USD – 220 tr.

35. THƠ GIA ĐI THƯỜNG (Thơ VƯƠNG ĐC L)

20.USD – 190 tr.

36. THƠ TÌNH VƯƠNG ĐC L (Thơ VƯƠNG ĐC L) 20.USD – 220 tr.

37. TN TRUNG TÁC (Thơ MA XUÂN ĐO)

15.USD – 176 tr

38. HOA PHƯỢNG (Thơ NGUYN TH HOÀI THANH)

12 USD – 180 tr.

39. THƠ MAI TRUNG TĨNH (Thơ MAI TRUNG TĨNH)

15.USD – 174 tr.

40. MT HÀNH TRÌNH THƠ (Thơ CUNG TRM TƯỞNG) 30.USD – 640 tr.

41. LÀ NHNG SM TINH MƠ (Thơ ĐNG KIM CÔN)

15.USD – 186 tr.

42. QUÁCH THOI GIA LÒNG CUC ĐI (Thơ QUÁCH THOI) 20.USD – 232 tr.

43. TUYN TP TRN PHONG VŨ

(Tuyn tp thơ văn TRN PHONG VŨ)  25.USD – 495 tr.

44. T TI (Tuyn tp Văn – Thơ – Họa – Nhc CHÓE – NGUYN HI CHÍ) 25.USD – 400 tr.

45. HÃY NGNG MT

(Tuyn tp thơ văn NGUYN ĐC KIÊN)  20.USD – 360 tr.

D. BIÊN KHẢO, TIỂU LUẬN:

46. SAU BC MÀN Đ (Sưu kho HOÀNG DUNG)

25.USD – 456 tr.

47. CÕI TRI CÕI TA (Sưu kho HOÀNG DUNG)

25.USD – 380 tr.

48. H CHÍ MINH – NHN ĐNH TNG HP

(Biên kho MINH VÕ) 30.USD – 756 tr.

49. TÂM S NƯỚC NON (Tiu lun MINH VÕ) 18.USD – 350 tr.

50. VN TRONG VIN TƯỢNG DÂN CH TOÀN CU

(Biên kho NGUYN CAO QUYN) 25.USD – 400 tr.

51. VN TRONG CHIN TRANH TƯ HU

(Biên kho NGUYN CAO QUYN) 25.USD – 460 tr.

52. VIT NAM, TH K 20

(Biên niên s DƯƠNG KIN) 15.USD – 184 tr.

53. GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ II-VĨ NHÂN THI ĐI

(Biên kho TRN PHONG VŨ) 40.USD – 620 tr.

54. VŨNG LY CA BCH C

(Biên kho NGUYN KỲ PHONG) 30.USD – 650 tr.

55. NHÂN QUYN VÀ DÂN CH VIT NAM

(Chính lun NGUYN THANH GIANG) 20.USD – 320 tr.

56. NHÂN VĂN GIAI PHM và VN Đ NGUYN ÁI QUC

(Biên kho THY KHUÊ) 40.USD – 976 tr.

57. NÚI CAO VC THM

(Phê bình Văn Hc H TRƯỜNG AN) 25.USD – 400 tr.

58. HAI MƯƠI NĂM MIN NAM 1955-1975

(Tiu lun NGUYN VĂN LC) 20.USD – 516 tr.

59. CUC CHIN BIÊN GII VIT-HOA-MIÊN

(Sưu kho HOÀNG DUNG) 20.USD – 380 tr.

E. DỊCH PHẨM TỪ SÁCH NGOẠI NGỮ:

60. TRNG TRÊN ĐEN (Nguyên tác RUBEN DAVID GONZALEZ – Bn dch VŨ THƯ HIÊN) 15.USD 232 tr.

61. MAO TRCH ĐÔNG NGÀN NĂM CÔNG TI (Nguyên tác TÂN T LĂNG) 25.USD – 400 tr.

62. VN-QUÊ M OAN KHIÊN (Nguyên tác PIERRE DARCOURT, Bn dch DƯƠNG HIU NGHĨA) 25.USD – 400 tr.

63. THÚ NGƯỜI (Tiu thuyết, Nguyên tác HERTA MULLER, Bn dch DƯƠNG HOÀNG DUNG) 20.USD 296 tr.

tiengquehuong_sachmoi-2