HAI MƯƠI NĂM MIỀN NAM VIỆT NAM 1955-1975(1)

TQH (2)

Nguyễn Văn Lục

Mục Lục

PHẦN 1: SINH HOẠT CHÍNH TRỊ MIỀN NAM

Chương 1–– Cuộc di cư 1954-1955.

Chương 2–– Trí thức miền Nam nhập cuộc.

Chương 3–– Mạn đàm về chế độ đệ nhất cộng hòa.

Chương 4–– Nhìn lại cuộc chiến 1955-1975.

Chương 5–– Nhớ về ông bà Ngô Đình Nhu.

Chương 6–– Hai mươi năm, người và việc.

PHẦN 2: SINH HOẠT VĂN HỌC MIỀN NAM

Chương 1–– VN có một nền văn minh sông nước?

Chương 2–– Tinh thần tự do trong văn giới MN.

Chương 3–– TLVĐ trong sinh hoạt văn học VN.

Chương 4–– Bùi Giáng giữa chúng ta.

Chương 5–– Phạm Duy còn đó hay đã chết.

Chương 6–– Mặt trận văn hóa cộng sản tại MN.

PHẦN 3 : SINH HOẠT DỊCH THUẬT & BÁO CHÍ MIỀN NAM

Chương 1–– Văn Học Dịch Thuật MN trước 1975.

Chương 2–– Triết học hiện sinh tại miền Nam.

Chương 3–– Cộng sản với báo chí miền Nam.

Chương 4–– Từ Nam Phong tới Bách Khoa.

Chương 5–– Nhìn lại một số tạp chí từ 1964-1977.

Chương 6–– Tập san sử địa hai miền.

“Hai mươi năm Miền Nam 1955-1975”,

sách của Nguyễn Văn Lục,

512 trang, Tiếng Quê Hương xuất bản, giá US$20.00,

Liên lạc với nhà xuất bản: Tủ sách Tiếng Quê Hương,

P.O. Box 4653, Falls Church, VA 22044 – USA.