Trần Trọng Kim

14082200

Mời bạn đọc nghe buổi nói chuyện của

GS. Nguyễn Văn Lục trên

đài Radio Phát Thanh Việt Nam

về ông Trần Trọng Kim.

( bấm Link dưới để mở File . mp3)

http://url9.de/W4A

Tiểu sử ông Trần Trọng Kim theo Wikipedia:

http://url9.de/W4B

trantrongkim