Tổng Thống Ngô Đình Diệm

TTNgoDinhDiem11

Ngày 16 tháng 11-1964, Đại Sứ Hoa Kỳ, Frederick E. Nolting

đã viết một bức thơ cho tờ New York Times như sau:

“Tôi không thể chần chừ cho tháng ngày qua đi mà không nói lên sự kính trọng của tôi khi tưởng nhớ đến một con người can đảm phi thường đã gục chết vì quê hương của ông một năm trước đây, người đó chính là Ngô Đình Diệm, cựu TT VNCH. Khi ông nắm quyền hành quốc gia trong 9 năm trước đây, ông đã nói với đồng bào của ông rằng,
“Hãy bước theo tôi nếu tôi tiến lên.
Hãy giết tôi đi nếu tôi rút lui tháo chạy.
Hãy nối chí tôi, nếu tôi bị giết.“

Nhân dịp tưởng niệm Ngày Giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
và Cố vấn Ngô Đình Nhu,vào ngày 02.11.2015,
mời các bạn xem lại bộ phim về cố TT Ngô Đình Diệm.

T T NGÔ ĐÌNH DIỆM Phần 1

Cuốn DVD đầu tiên về TT Ngô Đình Diệm