TƯỞNG NIỆM GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH

TƯỞNG NIỆM VỀ NHỮNG SINH HOẠT

CỦA GIÁO SƯ NGUYỄN NGỌC BÍCH (Phần 1)

  223630-Bich-600

Phần 2:

Lời phân ưu của ông Hoàng Đức Nhã

( bấm vào  Link dưới để xem  Video )

http://url9.de/Xkc