RMS Phân cảnh Phim Yêu

Mời xem Video Buổi ra mắt sách Phân cảnh Phim Yêu của ông Đỗ Tiến Đức :