Nhật báo Sóng Thần

Nhận thông tin về hàng ngàn tờ nhật báo Sóng Thần chụp lại từ microfilm từ số phát hành ngày 1-Jan-1972 đến số báo phát hàng ngày 1-Feb-1075 đã được đưa lên trang Quán Ven Đường . Các bạn muốn tìm thêm tư liệu trong thời gian 1972-1975 vui lòng nhấn vào link dưới để đọc báo Sóng Thần :

Nhât Báo Sóng Thần <– click