Phỏng vấn trên Đài phát thanh”Đáp lời sông núi” 

Mời bạn bắt nghe Radio – Đài Phát Thanh “Đáp lời sông núi” ( bấm link dưới)

buổi Phỏng Vấn nhà văn Trần Phong Vũ nhân dịp Ra Mắt Sách 14.11.2021.

https://www.dropbox.com/s/atkn5v8sync922h/pv%20TranPhongVu%20-%2009-%2B10-11-2021%20-%20Cuoc%20chien%20chua%20tan%20%28%231%2B%232%29%20-%20COMPTfn.mp3?dl=0

https://www.youtube.com/watch?v=hvyZ_sSCJhE
https://www.youtube.com/watch?v=by9lpXDxqHQ&t
https://www.youtube.com/watch?v=W-yssHtQAuE&t