Khi đồng minh nhảy vào

Mời đọc sách bản PDF :

Ai đã ngăn chận TT Roosevelt giúp VN tiến tới độc lập ngay từ 1945?

*Từ miền đất xa lạ, tại sao VN lại trở thành địa điểm chiến lược quan trọng nhất?

*7 quyền lợi của Mỹ ở Biển Đông là gì?

*Mục đích gì đằng sau cuộc di cư của 1 triệu người từ Bắc vào Nam năm 1954?

*Tại sao liên lạc Mỹ-Việt trở nên căng thẳng vào năm 1960?

*Bối cảnh nào làm cho TT Kennedy chọn “VN là đúng chỗ rồi”?

*Đang hết lòng ủng hộ ông Diệm tại sao ông Kennedy lại thay đổi?

Rất nhiều vấn đề và ẩn khúc hậu trường chính trị giai đoạn nầy của lịch sử VN sẽ được đề cập và giải thích kèm với những dữ kiện cụ thể trong cuốn sách nầy.