Bản Tường Trình LHQ và Bản dịch „Thiên Mệnh Đánh Mất““

Mời nghe buổi mạn đàm trong CT Mấy Dặm Sơn Khê từ Radio Saigon Dallas giới thiệu hai ấn bản Bản Tường Trình LHQ và Bản dịch „Thiên Mệnh Đánh Mất““.

Xin bấm link dưới để nghe và giúp phổ biến

https://bit.ly/3xmyceE

Phan Quang Trọng