Trăng nơi đáy giếng

Dù chủ nghĩa Mác Lênin là chủ nghĩa Duy vật và ra sức bảo vệ một „ chân lý „ nhiều người tốn công theo đuổi : „ Hạnh phúc là đấu tranh“ thì nó vẫn chính thật là „Trăng nơi đáy giếng“ của dân tộc Việt Nam!

Beitrag lesen →