Nghịch lý thời đại

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây

Advertisements
Beitrag lesen →