Trí thức phải là người biết ngượng (I)

‘Ở một nghĩa cao đẹp, người trí thức thiên tả là người xác tín, phá chấp và là kẻ soi đường thế hệ. Đó là nguyên tắc. Nhưng hãy nhớ những điều này là biết nhận rõ mình sai lầm cũng không kém quan trọng như thái độ thiên tả. Thái độ trí thức ở đây chính là đôi khi phải biết ngượng, biết nhận sai lầm. Và đối với tôi, biết ngượng một cách nào đó cũng đã là một trí thức rồi’.

Beitrag lesen →