Hồi chuông báo hiệu

Hồi chuông báo hiệu giờ tàn của chế độ độc tài Đảng trị tại Việt Nam! ( Tin Tức và Hình Ảnh lấy từ nhiều trang trên mạng XH.) Sáng […]

Beitrag lesen →

Vụ kiện Formosa

Viễn cảnh lạc quan trong vụ kiện Formosa của các nạn nhân cá chết hôm 26/27-9-2016 Trần Phong Vũ. Tóm tắt diễn tiến dẫn tới vụ kiện Khởi phát từ […]

Beitrag lesen →